1. Yhdistyksen nimi on Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands Idrottsläkareförening r.y. ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

 2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää urheiluun ja liikuntaan liittyvää lääketiedettä

  • harjoittamalla tiedon kokoamista ja välittämistä urheiluun ja liikuntaan liittyvän lääketieteen alueella,

  • järjestämällä alaan liittyviä koulutus-, neuvottelu- ja liikuntatilaisuuksia,

  • harjoittamalla julkaisutoimintaa ja tukemalla alan tutkimustyötä,

  • ylläpitämällä kansainvälisiä yhteyksiä ja

  • antamalla alaan liittyviä lausuntoja ja tekemällä sen kehittämistä koskevia esityksä sekä antamalla asiantuntija-apua urheiluun ja liikuntaan liittyvissä lääketieteellisissä kysymyksissä.

 3. Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa lääkäreitä ja lääketieteen opiskelijoita sekä henkilöitä, jotka ovat huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusta. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

  Kunniäjäseneksi yhdistys voi kutsua urheilulääketieteen alalla ansioituneita henkilöitä. Päätöksen kunniajäsenen kutsumisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta.

 4. Yhdistyksen tili- ja toimintavuotena on kalenterivuosi.

  Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 5. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

  Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka kirjallisesta kehoituksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kahtena peräkkäisenä vuonna tai on muuutoin laiminlyönyt hänelle jäsenenä kuuluvia velvollisuuksia.

 6. Vaalit kokouksissa on toimitettava suljetuin lipuin yhden kokouksen osanottajan niin vaatiessa. Muu äänestys toimitetaan suljetuin lipuin kokouksen enemmistön päätöksellä. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään 2/3 äänten enemmistöllä ja päätös yhdistyksen purkamisesta tai jäsenen erottamisesta vähintään 3/4 äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

 7. Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen toukokuun loppuun mennessä ja tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin.

  Kutsu yhdistyksen kokoukseen on tiedotettava vähintään 14 päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle hänen toimittamaansa sähköpostiosoitteeseen sekä yhdistyksen virallisella internetsivustolla. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

  Vuosikokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja, kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu.

 8. Vuosikokouksessa

  • esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä toiminnantarkastajan kertomus,

  • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

  • hyväksytään toimintasuunnitelma ja vahvistetaan talousarvio kuluvalle toiminta- ja tilivuodelle,

  • määrätään jäsenmaksun suuruus,

  • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 9 §:n mukaisesti,

  • valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

 9. Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu 6-8 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä on erovuorossa joka vuosi 3-4 hallituksen jäsentä.

   
 10. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirjallisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Lisäksi hallituksen kokous on kutsuttava koolle vähintään kahden hallituksen jäsenen niin vaatiessa.
  Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on paikalla puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme hallituksen jäsentä.

 11. Hallituksen tehtävänä on:

  • hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä,

  • panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,

  • hoitaa yhdistyksen taloutta,

  • antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimintavuotena,

  • valita keskuudestaan yhdistykselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä päättää heidän palkkauksestaan toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa,

  • hyväksyä yhdistyksen toimihenkilöiden ohjesäännöt ja antaa heille muut toimintaohjeet,

  • valvoa yhdistyksen julkaisutoimintaa.

 12. Hallitus voi muodostaa yhdistyksen jäsenistä toimikuntia ja jaostoja valmistelmaan ja toteuttamaan yhdistyksen toimintapiiriin kuuluvia asioita.

 13. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoitetun asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.

  Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kuuden viikon kuluessa siitä, kun kokouksen koolle kutsumista tarkoittava esitys on toimitettu hallituksen puheenjohtajalle.

 14. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

 15. Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kolmenkymmenen päivän väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa huomioonottaen näiden sääntöjen 6 §:n määräykset.

 16. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava käytettäväksi, mikäli mahdollista, näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edestämiseen.